szukaj

szukaj

dane firmy:
ark furniture Rafal Kwacz
Różana 6
55-002 Gajków
e-mail: kontakt@projektdrewno.com.pl
Telefon: + 48 793 120 300
NIP: 8842442895

Anna Kwacz projekt drewno
Różana 6
55-002 Gajków
e-mail: kontakt@projektdrewno.com.pl
NIP: 8982093041

O ZAMAWIANIU SŁÓW KILKA
Jeżeli zainteresowała Cię jakaś realizacja, opublikowana na naszej stronie, możemy ją dla Ciebie wykonać w innej kolorystyce lub w podobnym wzornictwie. Wszystkie zamówienia traktujemy bardzo indywidualnie. Wszelkie wzory i kolory są do uzgodnienia. Wystarczy się z nami skontaktować i omówić szczegóły.

REGULAMIN SKLEPU WWW
Sklep internetowy „projekt drewno” działający pod adresem www.projektdrewno.com.pl/onlineshop, prowadzony jest przez firmy: „Anna Kwacz Projekt Drewno” oraz „ark furniture Rafał Kwacz” z siedzibami w Gajkowie, ul. Różana 6.
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego wpłata za zakup na konto: 35 1910 1048 2412 6983 6278 0001 (Santander Bank) lub konto PayPal: kontakt@projektdrewno.com.pl. Dane do płatności dostępne są w zakładce KONTAKT.

4. Produkt dostępny jest w sklepie internetowym do momentu otrzymania przez nas wpłaty od Kupującego.
5. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt z nami, by potwierdzić, czy dany produkt jest dostępny.
6. Czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie, w zależności od złożonego zamówienia. Przy każdym produkcie w sklepie internetowym jest określony maksymalny czas realizacji.
7. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon.
8. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
9. Zamówiony towar (małe przedmioty z drewna) wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
11. Zamówiony towar (meble) wysyłane są transportem wewnętrznym. Uwaga! Kierowca nie wnosi mebli do mieszkania/domu.
12. Możliwy jest odbiór osobisty towaru, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Skontaktuj się z nami.
13. Realizacja i wysyłka osobistych zamówień ustalana jest dla każdego Klienta indywidualnie.
14. Anulowanie zamówienia jest możliwe w ciągu 24h od złożenia zamówienia i dokonania płatności, zanim zamówienie zostanie przekazane do realizacji.
15. W sklepie prezentowane są zdjęcia poglądowe produktów. Blaty z drewna litego będą różniły się od tych na zdjęciu, co wynika ze specyfiki materiału, jakim jest drewno. Wygląd, odcień jak i rozmiar akcesoriów kuchennych nieznacznie będą odbiegały od tych na stronie, ponieważ każdy produkt wykonywany jest ręcznie z drewna litego, nie mechanicznie.                            16. Po wykonaniu mebla przechowujemy go 14 dni. Po przekroczeniu tego terminu naliczana jest opłata za magazynowanie w wysokości 10zł/dzień.

REKLAMACJE
17. Wszystkie realizacje, które wykonujemy, wykonywane są na zamówienia indywidualne, według wytycznych Klienta. Nie posiadamy mebli oraz akcesoriów kuchennych na stanie magazynowym.
18. Zgodnie z prawem towary wykonane na indywidualne zamówienie, nie podlegają zwrotowi.
19. Odstępstwa od pkt. 18:
– Towar dotarł do Klienta uszkodzony. Podstawą do zwrotu jest spisany protokół szkody z kierowcą lub kurierem, który dostarczył mebel/przedmiot.
– Towar posiada wadę ukrytą. Wadę ukrytą należy zgłosić niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 7 dni od otrzymania produktu.
20. Klient zobowiązany jest do rozpakowania mebla z drewnianym blatem w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania oraz do przechowywania mebla w temperaturze pokojowej.
21. Każdy nasz produkt objęty jest 2-letnią rękojmią. W tym czasie, gdy nastąpi uszkodzenie mebla (odstępstwem są sytuacje wymienione w pkt. 21) dokonujemy bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy.
22. Sytuacje, w których mebel nie zostanie objęty naprawą gwarancyjną lub wymianą na nowy:
– Brak spisanego protokołu szkody podczas odbioru mebla/produktu od kierowcy/kuriera.
– Przechowywanie mebla lub przedmiotu drewnianego w temperaturze innej niż pokojowa.
– Ustawienie mebla w bezpośrednim sąsiedztwie grzejnika lub innego źródła ciepła.
– Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (upadek, uderzenie, itp.).
– Zła konserwacja drewna. Niestosowanie się do zasad konserwacji umieszczonych na ulotce dołączonej do mebla. Nieużywanie środków rekomendowanych na ulotce do codziennej pielęgnacji drewna.
– Zalanie mebla wodą.

PIELĘGNACJA DREWNA
Wszelkie szczegóły na temat pielęgnacji drewnianych powierzchni znajdują się na stronie:
https://projektdrewno.com.pl/pielegnacja-drewna

Wszystkie wzory i fotografie przedmiotów oraz mebli, a także opisy czy treść powyższego regulaminu, zamieszczone na stronie internetowej projekt drewno, oraz nazwa handlowa „projekt drewno” objęte są prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie bez zgody właściciela jest zabronione. Ustawa o prawach autorskich: Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych wyżej treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).

FEW WORDS ABOUT ORDERING…
If you’re interested in any implementation, published on our site, we can do it for you in a different color or similar design. We treat all orders very individually. All patterns and colors are negotiable. Just contact us and discuss the details.

REGULATIONS OF THE ONLINE STORE
The online shop „projekt drewno” operating at www.projektdrewno.com.pl/onlineshop, is run by the companies „Anna Kwacz Projekt Drewno” and „ark furniture Rafal Kwacz” which are registered at Rozana 6, 55-002 Gajkow, Poland.
1. The online store sells products via the Internet.
2. Orders are accepted via the Internet. To place an order, complete the order form. After placing the order, the Buyer receives an e-mail message that the order has arrived at the store.
3. The order is executed when the store receives from the Buyer a payment for the purchase on the account: PL78 1910 1048 2412 6983 6278 0003 (Santander Bank) or PayPal account: kontakt@projektdrewno.com.pl. Payment details are available in the CONTACT tab.

4. The product is available in the online store until we receive payment from the Buyer.
5. Before making the payment, please contact us to confirm if the product is available.
6. The order delivery time is set individually, depending on the order placed. Each product in the online store has a maximum duration.
7. A receipt is attached to each order.
8. Time of receipt of the shipment = delivery time + expected delivery time.
9. The ordered goods (small wooden items) are sent via courier.
11. The ordered goods (furniture) are sent by internal transport. Attention! The driver does not bring furniture to the flat / house.
12. It is possible to collect personal goods, after setting the date. Contact us.
13. The implementation and shipment of personal orders is set individually for each client.
14. Cancellation of the order is possible within 24 hours of placing the order and making the payment before the order is forwarded for execution.
15. The shop presents illustrative pictures of products. Solid wood table tops/plates will be different from those in the picture, which results from the specificity of the material, which is solid wood. The appearance, shade and size of kitchen accessories will slightly differ from those on the page, because each product is made by hand from solid wood, not mechanically.

COMPLAINTS
16. All projects we carry out are made for individual orders, according to the client’s guidelines. We don’t have furniture and kitchen accessories on stock. We are a carpentry workshop, not a furniture company (factory).
17. By law, goods made to order are not refundable.
18. Derogations from point 17:
– Goods arrived at the customer damaged. The basis for the return is a written damage report with the driver or courier who delivered the piece of furniture / object.
– The product has a hidden defect. A hidden defect should be reported immediately, within a maximum of 7 days after receipt of the product.
19. The customer is obliged to unpack the furniture with a wooden table within 7 days from the date of its receipt and to store the furniture at room temperature.
20. Each of our products is covered by a 2-year warranty. During this time, when the furniture is damaged (the situations listed in point 21 are a deviation), we make a free repair or replacement of the product with a new one.
21. Situations in which a piece of furniture will not undergo warranty repair or replacement with a new one:
– There is no written damage report when receiving the furniture / product from the driver / courier.
– Storage of a piece of furniture or a wooden object at a temperature other than room temperature.
– Setting the furniture in the immediate vicinity of a radiator or other heat source.
– Any mechanical damage (fall, impact, etc.).
– Bad wood conservation. Failure to comply with the maintenance rules on the leaflet attached to the furniture. Not using the resources recommended on the leaflet for daily wood care.
– Water flooding the furniture.

All designs and photographs of objects and furniture, as well as descriptions or content of the above regulations, posted on the project website timber, and the trade name „timber project” are covered by copyright. All rights reserved. Copying, reproduction without the owner’s permission is prohibited. Copyright Act: Pursuant to the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (DU 1994/24/83) for the infringement of property rights by copying, reproduction and distribution of the content presented above without the consent of the owner, a fine and imprisonment of 6 months to 5 years (article 115.1).

do góry
produkt został dodany do Twojego koszyka